Student Placement


ZEAL POLYTECHNIC, NARHE,PUNE
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
Sr.No. Name of Industry No of  Selected  Students Name of Students Year
1 Varroc Engineering 10 Nabil T. Shaikasan 2014-15
Chittranjan M.Deshmukh
Chetan N.Sonawane
Sachin D. Patil
Shivam V. Tiwari
Chetan S. Atak
Somnath L. Fulmali
Mahesh Mahadik
Onkarnath D. Thorat
Vaibhav Thambe
2 Design-Tech System Ltd. 1 …….. 2014-15
3 TATA Motors 13 …….. 2014-15
4 Tetra Pack Ltd 1 Mayuresh Tarphe 2015-16
5 PBK India Pvt. Ltd. 1 Nitin Jagade 2015-16
6 TI Automotives 5 Mayuresh Tarphe 2015-16
Mayur Sonawane
Pratik Gholave
Sameer Gaikwad
7 SANDVIK Asia  Pvt.Ltd. 2 Shravan Birajdar 2015-16
8 JOHN DEERE 5 Irfan Shaikh 2016-17
Anil Shirur
Sunil Shirur
Hamid Sayyad
Altap Sayyad
9 Shivshakti Industries 3 Nilesh P. Honkarpe 2016-17
Barahate Priyanka Uttam
Sonawane Swapnil H.
10 Microtek Precision 2 Kamble Ashish Ashok 2016-17
Lokhande Tejashree L.
11 Kranti Industries 4 Shinde Kiran 2016-17
Sonawane Swapnil H.
Rahul Gavada
Saurabh S. More
12 Cummins India Ltd 1 Pranav Pasalkar 2016-17
13 Bharat Forge 9 Balbhim Kamble 2016-17
Ashish Kamble
Ashish Mane
Shubham Gaikwad
Suyash Thorat
Aditya Gole
Aakash Gole
Saurabh Jadhav
Hrishikesh Bhandare
14 DAINE ARENA Pvt. Ltd. 3 Sujit Khire 2016-17
Suyash Thorat
Sagar Baravkar