Alumni


TYCO1

Zeal Education Society’s  Zeal Polytechnic
Department of Computer Engineering
List of Alumni A.Y 2019-20
Roll No. Name of Student Student Contact No. Parents Contact No.
1 Kurunkar Sanjog Jayshing 9011094448 9921385123
2 Sarawade Saurav J. 7741981163 9623283777
3 Bhalerao Sanket Manohar 9834608016 8446323260
4 Chavan Rohan Shivaji 8766739649 9588671273
5 Kale Gaurav 9665546804
6 Akshay D More 8793348386 8087610343
7 Badage Namrata L. 7249003433
8 Bauskar Swapnil Bipin 9158706968 7770089792
9 Bhapkar Shruti M. 7558697570 7709981269
10 Bhor Rajeshri D. 9175941873 9850236542
11 Bhosale Mrunal Ajay 9699436828
12 Bhumkar Ruchita Ramesh 7263932535
13 Chatur Rushi Nitin 8421876496 9960850809
14 Chavan Priti Rajkumar 8551965930 9765554795
15 Chavan Sourabh Rajendra 7756869196 7756869196
16 Choudhari Manesh B. 9767073793 9096122254
17 Dange Sneha Sudhir 9172317605 9923442690
18 Desai Mansi Jalindar 7517410516 9049877606
19 Desai Samruddhi Sanjay 9420947140 9373301993
20 Dhage Tanvi Chandrakant 8087594770 9881409905
21 Dhandore Harshada Anil 9604690889 9850504014
22 Gaikwad Arti Ravishankar 9021820926
23 Gaikwad Umesh Ramesh 9172430567 9527606373
24 Gajrushi Kedar Jagdish 8600943031 8805072897
25 Ghanekar Vrushali Vilas 7083703505 9763794615
26 Ghodake Vaishnavi Ganesh 9689429830 8605941619
27 Gogawale Ankita Sopan 9011251116
28 Ingle Yash Sudhir 9689984704 8446344595
29 Ingulkar Prathmesh Anil 7378317266 9503556374
30 Jadhav Harshad Arjun 7507691427 8855081106
31 Jogdev Siddharth Anil 7219391924 98222246611
32 Kamble Akshay Bhaskar 9665125564 9922210818
33 Khadapkar Saurabh Suman 9552273637 9270822216
34 Khedekar Rutuja Vikas 7719978334 9921242234
35 Kumbhar Sneha Mahendra 9970110272 9822701717
36 Markad Tejas Bharat 7721926242 9623834074
37 Marne Riya Mahendra 7276180526 9420857582
38 Mirajkar Shreyas Santosh 9763443384 7350809681
39 More Abhishek Sunil 9960597824 9096045397
40 Patil Tanmay Maruti 9146865789 8796558988
41 Pernekar Mangal Shankar 9765160409 9921476992
42 Poman Neha Pandurang 9119463716 9130372616
43 Ranjanikar Maitreya M. 9403562160 9423011703
44 Takle Prajkta Hanumanta 9689965441 9822543695
45 Vhanmane Revnsidh Mahadev 7057477140 8390570683
TYCO2

Zeal Education Society’s Zeal Polytechnic
Department of Computer Engineering
List of Alumni A.Y 2019-20
Roll No. Name of Student Student Contact No. Parents Contact No.
1 Rindhe Dhanashree Rahul 7350027653 7057606634
2 Salve Kirti Shankar 8097238089 9860293767
3 Satpute Prayag Prakash 9188213620 9881313898
4 Shinde Sejal Sanju 7058600673 7058600673
5 Taru Rutika Anil 8308169904 9834051493
6 Sutar Suraj Tanaji 9049068605 9764260165
7 Suryavanshi Ankita B. 9763037184 9822148856
8 Thanambir Sonali V. 8605842065 9175617574
9 Vayal Sneha Tukaram 7745075925 9764543947
10 Vhanmane Kashinath M. 8605158278 8390575129
11 Waghamare Chetan Uttam 7038826888 9822347038
12 Yash Anand Naik 9284775854 8999598657
13 Kadole Nilesh Kishor 9975888326 9657852861
14 Kahar Snehal Shekhar 8087264230 9168760215
15 Nagarkar Devang Rajendra 7038823078 9762981414
16 Sawant Priya Jitendra
17 Dhire Rushikesh Dadasaheb 7040023486 9021666962
18 Nikita Chavan 9923429941 9923399666
19 Parve Pooja Kashinath 7378467934 7378467934
20 Redekar Saurabh Sanjay 9168797271 7972149202
21 Bhondwe Nisha Raju 8600718674 9545255311
22 Bandishti Runal Narayan 7219262031 9850072111
23 Dahibhate Roshni Santosh 8605502855 7843013883
24 Dhere Shashikant Tanaji 9545163234 9552809194
25 Gapat Priti Hanumant 93370577049 8888241049
26 Koparkar Prajakta Prafull 7517892489 9404369317
27 Kothmire Tejasvi Mohan 7038442062 7038442062
28 Kulkarni Suyog Pramod 8805914103 9763951340
29 Lamdade Durga Ambadas 7057188070 9405233154
30 Malekar Mansi Pandurang 9146331141 9890816620
31 Mane Kiran Sukhadev 9503284073 8600791178
32 Mane Trupti Shivaji 9765591580 9561493153
33 Ombase Abhijeet Suresh 7559164370/1 8698692445
34 Patharwat Vaishnavi Y. 9623089026 9850729696
35 Raykar Bhakti Sandeep 9623986985 9422078632
36 Sanas Puja Rajendra 9175730550 9594435658
37 Shelke Samarth 9998528801 9428693821
38 Shirsikar Kaushik 8149755737 9975613544
39 Surve Samrudhi Vijay 8605882790 9822602067
40 Tribhuwan Alisheeba 9139201377 9028391377
41 Khird Pallavi Dattatray 8380885333 9604370948
42 Karade Pournima
43 Kumbhar Omkar Sunil 8408845034 9579798360
44 Patil Aniket Chandrashekar 8888678005 8975007357